Oferta

Zajmujemy się prowadzeniem wszystkich spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi od momentu ich powstania bądź zlecenia nam zarządzania przez Wspólnotę.

Do naszych obowiązków i uprawnień m.in. należy:

 • Prowadzenie wszystkich spraw formalno-prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Prowadzenie odrębnej rachunkowości dla każdej Wspólnoty.
 • Prowadzenie ewidencji należności dla każdego właściciela oraz windykacji należności.
 • Sporządzanie, przedstawianie właścicielom i omawianie sprawozdań finansowych.
 • Zawieranie umów na dostawę mediów w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, na świadczenie usług kominiarskich, konserwację istniejących w budynku instalacji oraz innych specjalistycznych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej.
 • Opracowywanie planów gospodarczych zarządu nieruchomością wspólną oraz planów remontów.
 • Organizowanie, nadzór i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych (czuwanie nad ich prawidłowym zwołaniem, przebiegiem oraz starannym i rzetelnym dokumentowaniem podejmowanych uchwał).
 • Dbałość o utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz otoczenia budynku.
 • Wykonywanie przeglądów technicznych.
 • Usuwanie awarii (w tygodniu od 7 do 15 oraz od 15 do 7 i w dni wolne od pracy)
 • Wykonywanie remontów nieruchomości wspólnych w ramach realizacji zatwierdzonych przez właścicieli rocznych planów gospodarczych.
 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji wykupionych lokali.
 • Udzielanie wszelkich wyjaśnień i informacji właścicielom wykupionych lokali w formie bezpośredniej i pisemnej.

Adres i telefon

41-503 Chorzów, 

ul. Krakowska 31/16


tel. 501 109 727